Louhos-blogi muuttaa ja avoimen datan R-ekosysteemi laajenee

Luet nyt viimeistä blogipostausta tällä wordpress-sivulla. Syynä on se, että tahdomme jatkossa kirjoittaa blogipostauksia yhteiskunnallisen datan analyysistä suoraan toistettavalla lähdekoodilla (mm. Rmarkdown ja iPython notebook). WordPress ei valitettavasti tue näitä. Uudesta blogistamme postausten lähdekoodit on mahdollista ladata omalle koneelle, ajaa sellaisenaan tai muokata edelleen. Uuden blogin löydät Louhoksen verkkosivulta!

Mainokset
Kategoria(t): sorvi, uutinen | Avainsanat: | Kommentoi

Stan ja Kilpisjärven kesät

Johtopäätöksiä tai edes käyttökelpoista visualisaatiota ei useinkaan pysty tekemään datasta suoraan, vaan tarvitaan mallintamista. Mallintaminen erottaa kiinnostavan ja ei-kiinnostavan variaation, ja auttaa johtopäätösten luotettavuuden arvioinnissa.

Pienehköissä projekteissa mallintaminen perustuu valmiisiin mallikohtaisiin ohjelmistopaketteihin. Esim. jos työskennellään R:ssä, regressiomalli syntyy lm()-funktiolla. Jos ennustettavassa on patologisen oloisia poikkeamia, voidaan lm():n sijaan käyttää robustia regressiota. Epälineaaristen vaikutusten huomiointi onnistuu parhaiten mgcv-paketin gam()-funktiolla. Jos selittäjissä on kovin moniarvoisia nominaalimuuttujia ja data on harva ja iso, turvaudutaan lme4-pakettiin, jne. Pakettia valitessa pitää päättää mitkä datan piirteet unohtaa, koska mikään paketti ei ole tarpeeksi joustava.

Rakenteinen data

Nykyään puhutaan rakenteettomasta datasta (unstructured data) ja tarkoitetaan usein datan esitysmuotoa: se ei ole relaatio-tietokantaan sopivina taulukoina. Tilastollisesti puhutaan rakenteellisesta datasta silloin kun ei ole osoitettavissa mittausyksikköä, riippumatonta ”näytettä”. Esim. spatiaalinen tai aikasarjadata on luonnostaan rakenteellista, koska vierekkäiset näytteet ovat yleensä samantyyppisiä. Sama pätee hierarkiaan: jos maitten sisällä on läänejä, läänien sisällä kuntia, ja kuntien sisällä asukkaita, ja näistä on vielä toistomittauksia, ei datasta ole osoitettavissa ”näytteen” tasoa, josta olisi riippumattomia toistoja. Hieman hämäävästi, esitysmuodoltaan ”rakenteeton” data on usein tilastollisesti rakenteellista, koska rakenne on oikeasti niin monimutkainen että sen esittämisestä relaatiokannan keinoin on luovutettu.

Riippuvuuksia sisältävän datan kanssa valmispakettien ongelmat korostuvat. Riippuvuusrakenteet ovat aina datakohtaisia, ja niiden esittämiseen tarvitaan joustava mallinnuskieli.

Tee se itse?

Vaihtoehto valmiiden mallikohtaisten pakettien käytölle on koodata mallin estimointi itse. Tutkimustyössä uuden mallin estimoinnin koodaaminen itse on perusteltua, käytännön mallinnusprojekteissa vain jos mallinnuksen hyöty on huomattava. Etenkin avoimen datan projekteissa budjetti on usein pieni.

Itse koodaamisen ja mallispesifien pakettien välissä on ollut 1990-luvun alusta asti BUGS-perheen työkaluja (WinBUGS, OpenBUGS, JAGS), joilla voi helposti koodata melkein minkä tahansa mallin. Näiden käyttö on rajoittunut pienehköihin datoihin, koska estimointi tulkattavalla Gibbs-sämplerikoodilla on hidasta.

Todennäköisyysohjelmointi

Tilanne on nyt muuttumassa. Stan-ohjelmistopaketti tukee hamiltonilaiseen mekaniikkaan perustuvaa HMC:tä, joka on yleensä Gibbs-sämpleriä merkittävästi nopeampi. Stan tuottaa mallinkuvauksesta C++-koodia, joka käännetään natiivikirjastoksi. Matriisioperaatioihin Stan käyttää tehokasta Eigen-kirjastoa. HMC tarvitsee likelihood-funktion ensimmäisen asteen derivaatat: Stan laskee nämä analyyttisesti mallikoodin perusteella. Stan osaa myös laskea perinteisiä MAP/ML-ratkaisuja BFGS-optimoinnilla. Myöhemmin Staniin on tulossa analyyttinen toisen asteen derivointi (RHMC, Laplace-approksimaatiot) ja luultavasti myös approksimatiivisia estimointimenetelmiä kuten EP (expectation propagation) ja variationaaliset posteriori-approksimaatiot.

Stan onkin selvä kehitysaskel kohti uutta ohjelmistoteknistä suuntausta, todennäköisyysohjelmointia (probabilistic programming). Idea on kuvata vain dataa tuottava mekanismi, generatiivinen malli, ja mahdollisesti käytettävien approksimaatioiden taso ja muoto. Kääntäjä huolehtii estimointifunktionaalisuuden tuottamisesta. Näin pystytään käyttämään entistä merkittävästi joustavampia malleja.

Stanin ohjelmointi vaatii tietenkin kokemusta generatiivisista malleista, ja myös on ymmärrettävä käytettävän estimointiprosessin ominaisuudet, jotta monimutkaisemmasta mallista saa tehokkaan. Esimerkiksi parametriavaruuden tai oikeammin posteriorin geometrian olisi syytä olla sämplerille helppo, ilman ”todennäköisyyskuiluja”. Joskus myöhemmin RHMC tai parempi kääntäjä voi helpottaa tilannetta geometrian osalta, mutta toisaalta isomman datan kanssa on aina tehtävä oikaisuja, ja niiden valinta vaatii ammattitaitoa. Tulevaisuuden kääntäjät voivat ymmärtää ja optimoida parametriavaruuden geometriaa.

Stanin ja vastaavien todennäköisyysohjelmoinnin kielien päälle kehittyykin luultaavasti sovelluskohtaisi erityisratkaisuja. Tästä on jo esimerkkikin: glmer2stan sallii lme4:n mallinkuvauksien (formula) käytön Stanin kanssa.

Muista todennäköisyysohjelmoinnin projekteja ovat mm. PyMC, JAGSInfer.NET ja VentureDARPA rahoittaa todennäköisyysohjelmoinnin tutkimusta PPAML-ohjelmassaan.

Kilpisjärven kesät

[Alla olevan intron koodit ovat Githubissa.]

European Climate Assessment -sivuilta on ladattavissa lämpötilamittausten aikasarjoja yksittäisiltä mittausasemilta. Sieltä voi ladata myös Kilpisjärven lämpötilasarjan päivätasolla. Jos haluamme tietää näkyykö kesien lämpeneminen jo Kilpisjärven tiedoissa, päiväkohtaiset havainnot kannattaa ensin aggregoida vuosittaisiksi kesäkuukausien keskilämpötiloiksi: (Oma aikasarjani on peräisin suoraan Ilmatieteen laitokselta, minkä ei pitäisi muuttaa tuloksia, ainakaan oleellisesti.)

Kilpisjärven kesien lämpötilakuva

Kilpisjärven kesäkuukausien keskilämpötiloja viime vuosikymmeniltä.

Sarjaan on helppo sovittaa trendi R:ssä:

m <- lm(temp ~ year, data=d)
summary(m)
10*(c(-1.96, 1.96)*sqrt(diag(vcov(m))["year"])+coef(m)["year"])

Trendi poikkeaa nollasta merkitsevyystasolla p=0.0115, ja trendin 95% luottamusväli on 0.05–0.36 astetta per vuosikymmen. Eli kyllä Kilpisjärven kesät näyttäisivät jo lämmenneen!

Mieltä jää kalvamaan kuitenkin epäilys autokorrelaatiosta. Kylmät ja lämpimät vuodet tunnetusti esiintyvät ainakin globaaleissa aikasarjoissa peräkkäin, johtuen mm. suursäätilan keskimääräisestä pysyvyydestä jopa vuosien yli (AO/NAO), merten tilasta (ENSO), tulivuorista ja hieman auringon aktiivisuudestakin. Jos näin, peräkkäiset vuodet eivät ole riippumattomia, näytteiden efektiivinen määrä on pienempi kuin vuosien (62), ja p-arvo ja luottamusväli ovat ylioptimistisia. Myöskin sarjan alkupuolella on isoja poikkeamia keskimääräisestä. Ehkä ne rikkovat normaalijakaumaoletukset ja vaikuttavat p-arvoon?

Eli näinkin yksinkertaisella datalla saadaan aikaan hankala tilanne, jossa ratkaisuksi pitää lähteä etsimään R:stä aikasarjapakettia, joka sallisi trendien estimoinnin ja mielellään robustin regression. Sellainen voi ollakin olemassa, mutta ei ole ihan helppo löytää.

Lineaarinen regressio Stanilla

Kokeilemme siis mallintamista Stanilla. Aluksi lineaarinen regressio, eli sama malli jonka sovitimme yllä lm()-funktiolla. Mallin kuvaus on alla. Huomaa että malliin ei ole yksinkertaisuuden vuoksi määritelty prioreita. Yleensä ne kannattaa määritellä.

data {
 int<lower=1> N; real y[N]; }
parameters {
 real baseline; real trend; real<lower=0> sigma; }
model {
 for (t in 1:N) y[t] ~ normal(baseline + trend*t, sigma); }

… ja R-koodi:

library(rstan)
sdat <- list(N = nrow(d), y = d$temp)
m.slm <- stan_model("kj-lm.stan")
fit <- sampling(m.slm, data=sdat, iter=20000)
trends <- extract(fit, "trend")[[1]]
2*sum(trends<0)/length(trends)
quantile(trends, c(0.025, 1-0.025))

Vähempikin määrä iteraatioita riittäisi, esim. 1000 näytettä per ketju antaa yhteensä 500–800 efektiivistä näytettä posteriorista ja vie aikaa n. 0.7 sekuntia. Mutta nyt haluamme tarkan p-arvon vertailua varten. p-arvo on 0.0125, eli melko lailla sama kuin R:n lm()-funktiolla saatu.

Robusti regressio

Mallin residuaali on helppo vaihtaa t-jakaumaksi:

data {
 int<lower=1> N; real y[N]; }
parameters {
 real baseline; real trend; real<lower=0> sigma; real<lower=0> df; }
model {
 df ~ normal(0, 20);
 for (t in 1:N) y[t] ~ student_t(df+1, baseline + trend*t, sigma); }

p-arvo (0.0092) ja trendin luottamusväli  (0.05–0.37) eivät juurikaan muuttuneet, mutta hieman sarjan isot alkupään poikkeamat ovat häirinneet trendin estimointia. Tähän viittaa myös virhejakauman vapausasteiden posteriori: vapausasteilla 1–10 jakaumasta tulee jo selvästi normaalijakaumaa pitkähäntäisempi.

VIrhejakauman vapausasteiden posteriorijakauma. Koska massaa on selkeästi alle 30:n arvoilla, virhejakaumasta tulee normaalijakaumaa pitkähäntäisempi.

Autokorrelaatiot

Unohdamme hetkeksi residuaalit, ja siirrymme autokorrelaatioiden ongelmaan. Lämpötilasarjassa voisi olla pitkän aikavälin syklisyyttä, mutta datassa ei silmämääräisesti näy kummempia kuoppia, ja sellaisten erottaminen trendistä on jo määritelmällisesti vaikeaa. Keskitymme siis lyhyen aikavälin (1–10 vuotta) korrelaatioihin.

Yksi vaihtoehto olisi parametrisoida residuaaleille korrelaatiomatriisi. Helpompaa ja laskennallisesti tehokkaampaa on kuitenkin tehdä peräkkäisistä estimointivirheistä lineaarisesti riippuvia. Eli määrittelemme kertoimet theta[lag], lag=1…10, joilla aiempi estimointivirhe kerrotaan ja otetaan huomioon kunkin vuoden kohdalla. Näiden päälle tuleva ’uusi’ estimointivirhe on sitten normaalijakautunutta riippumattomasti joka vuodelle. Mallia kutsutaan aikasarja-analyysissä MA-malliksi.

Stan-koodissa joka vuodelle lasketaan virhe, ensin ottaen koko estimointivirhe (havainto miinus trendi) ja vähentäen tästä vanhat, ikäänkuin muistetut virheet:

data {
 int<lower=1> N; real y[N]; 
 int<lower=1> D; // Maximum lag. }
parameters {
 real baseline; real trend; 
 real<lower=0> sigma;
 vector<lower=-1, upper=1>[D] theta; }
transformed parameters {
 vector[N] eta; 
 { vector[N] err;
   for (t in 1:N) { 
   eta[t] <- trend*t + baseline; 
   for (lag in 1:D) { 
        if (t>lag) eta[t] <- eta[t] + theta[lag] * err[t-lag]; }
   err[t] <- y[t] - eta[t]; }}}
model { y ~ normal(eta, sigma); }

Koko mallikoodi on tiedostossa kj-correlated.stan, ja muistutuksena, käytetyt R-komennot yleisemminkin tiedostossa kj.R.

Nyt vastassa on ongelmia: 3000 MCMC-iteraatiota ei näytä riittävän virheiden (err) ja theta-parametrien kunnolliseen estimointiin. Sovitettu malliobjekti fit kertoo samaa: kovin montaa riippumatonta näytettä ei ole saatu, ja neljästä eri ketjusta saadut theta-estimaatit poikkeavat liikaa toisistaan. Alla ruutukaappaus kommennon plot(fit, pars=”theta”) jäljiltä. Viivat ovat 80% luottamusvälejä ja pisteet yksittäisten ketjujen mediaaneja:

theta-badfit

Aikasarjakerrointen paimennusyrityksiä

Ongelmana on ehkä trendin ja autokorrelaation keskinäinen epäidentifioituvuus. Myöskin loppupään theta-kertoimet ovat suuruusluokaltaan ja keskinäisiltä eroiltaan epärealistisia, eli priori theta-kertoimille on liian löysä.

Malliin on helppo lisätä  oletus theta-kerrointen mahdollisesta pienuudesta ja samankaltaisuudesta:

theta ~ normal(0, theta_sd); theta_sd ~ normal(0, .5);

Ko. priori sallii myös isot ja keskenään erisuuruiset kertoimet, jos data antaa niille tukea. Koko mallikoodi on tiedostossa kj-correlated-pooled-theta.stan. Huomaa että parametrin määrittelystä on poistettu rajoitus välille -1…1, koska se ei ole yhteensopiva normaalijakautuneen priorin kanssa. Sensijaan itse malliin on lisätty parametrille tanh()-muunnos, joka pitää ottaa huomioon mallia tulkittaessa.

Näiden muutosten jälkeen useimmat ketjut satunnaisalustuksilla konvergoituvat samanlaiseen lopputulokseen.  Kun uskomme tämän olevan mallin oikea posteriori, voimme ajaa pitemmän ajon p-arvoa varten. Autokorrelaatiot, jos niitä on, tekevät tuloksista hieman epävarmempia koska efektiivinen näytteiden määrä pienenee. Tällä kertaa p-arvo on 0.016 ja 95% luottamusväli 10 vuoden trendille 0.04–0.37. Merkittävää muutosta ei siis autokorrelaatioista tai 11 parametrin lisäämisestä syntynyt. (Parametrien optimointi maximum likelihood -mielessä vastaisi alkuperäistä MA-mallia ilman theta-kerrointen prioria, eikä siis toimisi kovin hyvin.)

Kaikki yhdessä

Lisäämme malliin vielä lopuksi alkuperäisen mallin t-jakautuneet residuaalit. Pääpiirteiseen ajoon (3000 näytettä, 100–1000 efektiivistä näytettä) kuluu aikaa n. 3 sekuntia, ja pitkään ajoon (11000 efektiivistä näytettä trendille) tarkkaa p-arvoa varten 88 sekuntia. ”Lopullinen” p-arvo 0.013 on lähes identtinen alkuperäisen lm()-funktiolla saadun p-arvon kanssa (0.0115). Oliko vaivannäkö Stanin kanssa turhaa? Ei aivan, sillä  voimme olla rauhallisin mielin autokorrelaation ja sarjan alkupään suurten poikkeamien osalta. Ne ovat nyt mallissa mukana.

P-arvon tuijottamisen jälkeen on hyvä pitää mielessä (vuosi)trendin posteriorijakauma:trend

P-arvolla on teoreettista mielenkiintoa malleja vertailtaessa ja pyhitettyjen rajojen (0.01, 0.05) alittaminen on tietenkin vakuuttavaa. Mutta johtopäätösten kannalta oleellista on, että trendi on luultavasti ollut luokkaa 0.1°–0.3° per vuosikymmen.

Autokorrelaatioiden olemassaolo jää epäselväksi, mutta päätöstä niiden suhteen ei tarvitse tehdäkään: malli integroi eri mahdollisuuksien yli. theta-kerrointen posteriorit eivät poikkea merkitsevästi nollasta. Toisaalta esim. ensimmäinen kerroin on luultavasti positiivinen:theta-posteriors

Sovittuiko data

Lopuksi vielä vilkaisemme mallin residuaaleita (residuaaliposteriorin keskiarvo, vrt. koodi tiedostossa kj.R):residuals

Residuaaleissa ei näy merkillisyyksiä, joskin keskivaiheilla aikasarjaa näkyy aavistus notkahduksesta. Tiedostossa kj2.stan on vielä rikkaampi malli, jossa on ajan suhteen myös toisen asteen termi. Sen kerroin on positiivinen 80% todennäköisyyllä.

Mallin ydinkoodi on hyvä, parempi kuin Stanin manuaalin versiossa 2.1.0 oleva MA-mallin koodi. Mutta malliin voisi lisätä (epäinformatiiviset) priorit regressiokertoimille ja residuaaleille. Tällä kertaa prioreilla ei liene käytännön merkitystä, mutta joskus niiden puuttuminen voi johtaa estimointiongelmiin. Myöskään satunnaisinitialisaatio (init=”random”) ei toimi kaikille ketjuille. Ketjut voi alustaa myös deterministisesti (init=0), ja niin on pitemmille ketjuille tehtykin. Ne ovat silloin vähemmän satunnaisia ainakin alkupäästään, joten ketjuja ei voi luotettavasti verrata toisiinsa konvergenssin varmistamiseksi. Muitakin vaihtoehtoja on, esim. MAP-estimaatin voi etsiä optimizing()-komennolla ja käyttää sitä hieman perturboituna initialisointiin. MAP ei kuitenkaan hierarkian ylempien tasojen osalta toimi, koska optimoinnin kannalta theta-parametrit kannattaa vapauttaa (hyperpriorin puitteissa) täysin.

Mallia voisi laajentaa ottamalla siihen mukaan esim.  useita vuodenaikoja, tai useampia mittausasemia. Näiden keskinäisten riippuvuuksien hallintaan voisi käyttää vaikkapa gaussisia prosesseja.

Huomioita

Lineaarinen perusmalli sovittui Stanilla helposti, samoin kuin t-residuaalimalli, mutta autokorrelaatiomallin onnistunut estimointi vaati useiden erilaisten parametrisaatioiden kokeilua, ja lopulta samplerin parametrien konfiguraatiota (stepsize_jitter=0.3, vrt. koodi). Näin lienee yleisemminkin. Stanin manuaalista löytyy valmiiksi koodattuna monta erilaista standardimallia. Mutta kun alkaa tehdä omia mallejaan, pitää varautua kokeiluihin ja iteraatioihin. Myös manuaalin vihjeet reparametrisaatiosta ja vektoroinnista on syytä ottaa vakavasti.

Ajoajat ovat tällä mallilla kohtuullisia, mutta datakin on pieni. On vaikea antaa ylärajaa Stan-mallien datan koolle, koska estimoinnin nopeus riippuu niin paljon mallista. Käytännössä mallit luokkaa 10⁴–10⁶ datapisteelle ovat mahdollisia. Olen itse sovittanut malleja, joissa on satoja tuhansia datapisteitä ja yhtä paljon parametreja.

(Kirjoittaja on päätynyt akateemisten ja muiden kokeilujen jälkeen Reaktorin data science -tiimiin. Luonnoksia kommentoivat ouzor, antagomir, Jarkko ja JaakkoPauli antoi datat.)

Kategoria(t): koneoppiminen, R, tiedonlouhinta, visualisointi | Avainsanat: | Kommentoi

Alueellinen hyvinvointi – vuorovaikutteinen visualisointi Sotkanetin datasta

EDIT: Päivitetty uudet linkit visualisointiin ja lähdekoodiin (10.10.2014).

Louhoksen ja Demos Helsingin yhteistyönä tehty vuorovaikutteinen visualisointi alueellisesta hyvinvoinnista sijoittui Apps4Finland 2013 -kilpailun Hahmota-sarjassa hienosti kolmanneksi. Visualisointi mahdollistaa Sotkanetin hyvinvointi-indikaattoreiden havainnollisen tarkastelun ja mielenkiintoisten ilmiöiden löytämisen. Demos blogasi aiheesta aiemmin tällä viikolla, ja avaan tässä sitä lisää Louhoksen näkökulmasta.

Apps4Finland_2013

Louhoksen toiminta on toistaiseksi keskittynyt lähinnä avointen datasettien esikäsittelyyn ja hakurutiinien kehittämiseen sorvi-paketissa. Lisäksi olemme tehneet avatuista datoista yksinkertaisia visualisointeja ja bloganneet niistä. Tavoitteena on tehdä myös syvällisempiä analyysejä, mutta toistaiseksi niihin ei ole aika riittänyt päivätöiden ohella. Meillä ei myöskään ole kokemusta yhteiskuntatutkimuksesta, mikä vaikeuttaa mielenkiintoisten tutkimuskysymysten löytämistä.

Vuoden 2013 keväällä tarjoutui mahdollisuus kokeilla yhteistyötä ajatushautomo Demos Helsingin tutkijoiden kanssa. Demos tekee monipuolista yhteiskunnallista tutkimusta, ja heidän käsittelemänsä aiheet kuten demokratia ja energiakysymykset ovat erittäin kiinnostavia. Avoimen datan myötä tällaiseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen on mahdollista tuoda myös määrällisiä komponentteja.

Alustavien tunnustelujen jälkeen päädyimme tutkimaan yhdessä Sotkanetin hyvinvointi-indikaattoreita, jotka lisäsimme sorviin aiemmin tänä vuonna. Demoksen Juha Leppänen ja Satu Korhonen valitsivat Sotkanetista joukon mielenkiintoisia indikaattoreita erilaisista alueelliseen hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Näiden pohjalta teimme vuorovaikutteisen visualisoinnin (ruutukaappaus alla), jota näpräämällä tutkijat pääsivät tulkitsemaan dataa.

indikaattorivertailu

Tämä yhteistyökokeilu valoi uskoa tulevaisuuden yhteiskuntatutkimukseen jossa avoin data sekä avoimet datan käsittely- ja visualisointityökalut yhdistyvät tutkijoiden asiantuntemukseen. Vuoropuhelu, jossa tutkijat pääsevät vaikuttamaan data-analyysin kaikkiin vaiheisiin esittämällä kysymyksiä ja lopuksi tulkitsemaan dataa, mahdollistaa vaikeidenkin yhteiskunnallisten kysymysten lähestymisen uudella tavalla.

Visualisoinnin teknisestä toteutuksesta

Vuorovaikutteinen visualisointi on toteutettu RStudion mahtavalla Shiny-työkalulla, joka mahdollistaa visualisointien todella helpon toteuttamisen ja pystyttämisen RStudion tarjoamalle serverille. Itse visualisoinnit on tehty Google Charts-työkaluilla käyttäen R:n googleVis-pakettia ja lisäksi ggmap-paketilla. Koodit datan käsittelyyn ja Shiny-visualisaatioon löytyvät Githubista.

Tämä oli ensimmäinen Shiny-härpäke jonka tein, joten kehitettävää on vielä paljon sekä käytettävyydessä että visuaalisella puolella. Kokemus oli kuitenkin erittäin lupaava ja uskon että Shinylle tulee paljon käyttöä tulevaisuudessa!

Kategoria(t): R, sorvi, tiedonlouhinta, uutinen, visualisointi | Avainsanat: , | Kommentoi

sorvi mukaan CRAN-verkostoon

Suomalainen avoimen datan työkalupakki sorvi on nyt listattu Comprehensive R Archive Network (CRAN)-palveluun, joka on yksi keskeisimmistä R-pakettien jakelupalveluista.

CRANiin pääsy helpottaa jatkossa paketin asentamista ja antaa sille virallisemman statuksen.

Lisätietoa ja sorvin asennusohjeet löydät täältä.

Kaikki palaute, kehitysehdotukset ja lisäykset koodiin ovat tervetulleita.

Kategoria(t): R, sorvi, uutinen | Avainsanat: | 2 kommenttia

R-hakurutiinit THL:n SOTKAnet-tietokantaan lisätty sorviin

Valmiit R-hakurutiinit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän SOTKAnet-tietokannan hyvinvointi-indikaattoridataan on nyt lisätty sorviin Louhoksen ja Opasnetin yhteistyönä. Lue lisää aiheesta Helsinki Region Infosharen visualisointiblogista!

Kategoria(t): R, sorvi, uutinen, visualisointi | Avainsanat: , , | Kommentoi

Kunnallisvaalit sosiaalisessa mediassa

datavaalit_logo_final

Datavaalit-sivustolla ylläpidettävään sosiaalisen median aggregaattiin on tätä kirjoitettaessa kasautunut dataa 987 ehdokkaan Twitter-syötteestä ja 2553 ehdokkaan Facebook-sivulta yhteensä 419975 päivitystä. Profiilien osoitteet on poimittu Ylen vaalikoneesta sekä ehdokkaiden omien ilmoitusten perusteella. Esimerkeissä käytetty data on saatavilla CSV-dumppina GitHubin avoindata-repositoryn kautta. Yksityiskohtaisempaa dataa on saatavilla Datavaalit-sivuston rajapinnan kautta.

Poimimme muutamia esimerkkejä aineiston sisällöstä syksyn 2012 kunnallisvaaleihin liittyen. Esimerkit lähdekoodeineen löytyvät kokonaisuudessaan Louhoksen Datawikistä.

Sosiaalisen median päivitystiheydet aikasarjana

Syksyn 2012 kunnallisvaalien aikana puolueitten ehdokkaat päivittivät statuksiaan tavanomaista ahkerammin.

datavaalit-8

Aktiivisimmat statuspäivittäjät

Osa ehdokkaista jyrää sosiaalisessa mediassa ihan huolella.

some2

Miehet twiittailee, naiset ahkerampia Facebookin käyttäjiä?

Vertailussa ei ole huomioitu yksittäisten massatwiittajien vaikutusta tuloksiin.

some5

Puolueiden aktiivisuus sosiaalisessa mediassa

Suuret puolueet näkyvät paljon myös sosiaalisessa mediassa, koska ehdokkaitakin on enemmän. Datawikistä löytyy tämän lisäksi edustajaa kohden normalisoidut päivitystiheydet.

some4

Kategoria(t): R, visualisointi | Avainsanat: , , | Kommentoi

Eduskunnan äänestysten hakurutiinit R-kielelle

Eduskunnan äänestysdatan sujuva saatavuus mahdollistaa eduskunnassa tehtävien päätösten automaattisen seurannan ja edistää läpinäkyvyyttä. Mikko Heikkisen aiemmin julkaisema biomi.orgin eduskunta-APIn kautta on saatavilla osa eduskunnan äänestysdatoista.

Lisäsimme nyt R-kieliset hakurutiinit eduskunnan äänestysdatalle sorviin osana Datavaalit-hanketta. Näiden avulla löytyvät kaikki biomi.org-rajapinnan kautta saatavilla olevat eduskunnan äänestystiedot sekä äänestys- että edustajakohtaisesti. Yksityiskohtaisia hakuesimerkkejä löydät Louhoksen Datawikistä.

Ääkkösten ja muiden erikoismerkkien käsittely on vielä osin ratkaisematta; pull requestejä otetaan vastaan. Toinen, vakavampi ongelma liittyy eduskunnan äänestysdatan tämä hetkiseen saatavuuteen: eduskunnan äänestysdata on saatavilla koneluettavassa muodossa vain biomi.orgin kautta, jonka nykyinen päivitystiheys ei salli äänestysten reaaliaikaista seurantaa. Äänestysdatan jakaminen koneluettavassa muodossa suoraan eduskunnan palvelimilta edistäisi päätöksenteon seurantaa ja läpinäkyvyyttä ja olisi hyvää palvelua kansalaisten suuntaan – tältä osin heitämme pallon eduskunnalle.

Kategoria(t): R, sorvi, tiedonlouhinta | Avainsanat: , , | 7 kommenttia